Logo

ul. Kamionka 16, 87-300 Brodnica
tel.: 56 649 86 86
e-mail: brodnica.stachowski@komornik.pl

 
Logo

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 18 marca 2018 r. o komornikach sądowych, komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.


Zgodnie zaś z art. 3 tejże ustawy, komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te są wykonywane przez komorników z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 18 marca 2018 r. o komornikach sądowych, komornikom powierzone zostały następujące zadania:
  1. Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych na w ustawie z dnia 17 lipca 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
  2. Wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
  3. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej.
  4. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.
  5. Na zlecenie sądu lub wniosek powoda zobowiązanego przez sąd - osobiste i bezpośrednie doręczanie adresatowi korespondencji sądowej za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty lub stwierdzenie, że adresat pod wskazanym adresem nie zamieszkuje.
  6. Na zlecenie sądu lub wniosek powoda zobowiązanego przez sąd – podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata korespondencji sądowej.
  7. Sporządzanie protokołu stanu faktycznego.
  8. Na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty/
  9. Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach, np. poszukiwanie majątku upadłego na wniosek syndyka masy upadłości.